Audyt projektów

Audyt formalnoprawny i techniczny jest kluczowy do podjęcia prawidłowej decyzji biznesowej. Analiza due diligence w projektach fotowoltaicznych stanowi kluczowy etap dla inwestorów, deweloperów oraz instytucji finansujących. Ten kompleksowy proces jest nieodzowny dla osiągnięcia pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z inwestycją w instalację fotowoltaiczną.
 

Oto etapy, które dowodzą zasadności przeprowadzenia analizy due diligence:

1. Audyt projektów na etapie dewelopmentu oraz w fazie eksploatacji:

  • Pierwszy krok obejmuje gruntowne zbadanie dokumentacji związanej z fazą projektową oraz bieżącą eksploatacją. Pozwala to ocenić, czy projekt został prawidłowo zaprojektowany i czy jego aktualna wydajność spełnia oczekiwania.

2. Weryfikacja gruntu:

  • Analiza gruntów pod kątem przydatności do budowy instalacji fotowoltaicznej ma decydujące znaczenie. Biorąc pod uwagę zróżnicowane warunki geologiczne, ta ocena pozwala uniknąć problemów związanymi z nieodpowiednimi warunkami gruntowymi.

3. Analiza formalnoprawna, KW, pozwoleń, decyzji, terminów oraz ocena potencjalnych obszarów ryzyka:

  • Dokładne sprawdzenie wszystkich aspektów formalnoprawnych, od Księgi Wieczystej po wszelkie pozwolenia i decyzje, pozwala na identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka związanych z prawem, co jest kluczowe dla bezpiecznego prowadzenia działalności.

4. Rewizja pozostałych umów, w tym serwisowych:

  • Analiza umów z dostawcami, kontraktów serwisowych i innych dokumentów handlowych pozwala zrozumieć zobowiązania i potencjalne koszty operacyjne, co ma kluczowe znaczenie dla prognoz finansowych.

5. Weryfikacja budżetu CAPEX, OPEX:

  • Szczegółowa analiza budżetów inwestycyjnych i operacyjnych pozwala na oszacowanie rzeczywistych kosztów projektu oraz identyfikację ewentualnych odchyleń, co jest istotne dla zachowania rentowności inwestycji.

6. Inspekcja techniczna, wizja lokalna:

  • Wizyta na miejscu oraz inspekcja techniczna są kluczowe dla oceny stanu technicznego instalacji. Pomaga to zweryfikować, czy projekt zrealizowano zgodnie z założeniami technicznymi.

7. Kontrola termowizyjna:

  • Zastosowanie termowizji do oceny efektywności paneli fotowoltaicznych pozwala na identyfikację potencjalnych problemów związanych z wydajnością i bezpieczeństwem instalacji.

Analiza due diligence w projektach fotowoltaicznych nie tylko minimalizuje ryzyko inwestycyjne, ale także umożliwia lepsze zrozumienie potencjalnych korzyści. 

Dzięki temu inwestorzy są w stanie podejmować bardziej świadome decyzje, co przekłada się na stabilność i długoterminowy sukces inwestycji w energię słoneczną.

Więcej informacji

22 299 39 79